نویسنده = �������������� ��������������
تحلیل روند تغییرات زمانی جریان رودخانه های استان آذربایجان شرقی

دوره 35، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 71-82

مجتبی قزل سفلو؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدعلی قربانی؛ احمد فاخری فرد