نویسنده = ���������������� �������������� ��������
حل عددی معادله ریچاردز در جریان غیر اشباع با استفاده از روش حجم محدود

دوره 35، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 65-72

محمد عزیزی پور؛ محمد محمودیان شوشتری