نویسنده = ������������ ��������
بررسی کاربرد آنالیز موجک در پیش بینی دبی رودخانه

دوره 35، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 73-81

مریم رستمی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ صابره دربندی؛ یعقوب دین پژوه