نویسنده = ���������������� ������ ���������� ������
ارزیابی سناریوهای متفاوت کم آبیاری و تعیین هیدرومدول و سطح بهینه الگوی کشت در شرایط کم آبیاری

دوره 35، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 91-106

محمد هادی نظری فر؛ سید محمود رضا بهبهانی؛ رضوانه مومنی