نویسنده = ������������������ ������ ��������
تفکیک جریان پایه از رواناب سطحی به کمک ایزوتوپ پایدار اکسیژن 18 درحوضه کارستی ابوالعباس–استان خوزستان

دوره 36، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 109-120

علی محمد آخوندعلی؛ حیدر زارعی؛ حسین محمدزاده؛ فریدون رادمنش


تخمین سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش ترکیبی زمین آمار و شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت شهرکرد)

دوره 36، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 45-56

رضا زمانی احمدمحمودی؛ علی محمد آخوندعلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ حیدر زارعی