نویسنده = ���������� ���������������� ��������
بررسی فشارهای دینامیکی وارد بر دیواره جانبی، ناشی از جت خروجی از پرتابه جامی شکل در حوضچه مستغرق

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 11-20

حسن حسینی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ زهرا اولین چهارسوقی؛ صادق دهدار بهبهانی