نویسنده = ������������ ��������
بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد برنج در شرایط تنش آبی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 81-88

مجتبی رضایی؛ ناصر دواتگر؛ محمدرضا خالدیان؛ افشین اشرف زاده؛ مسعود کاوسی؛ محسن زواره