نویسنده = �������� �������������� ������������������ ��������������
تعیین هندسه هیدرولیکی پایدار رودخانه‌های شنی با کناره‌های چسبنده

دوره 36، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 37-46

مریم کرمی؛ محمدرضا کرمی مجدزاده طباطبایی