نویسنده = ���������� ���������� ����������
کاهش جریان و تلفات نیترات با زهکشی کنترل شده در نواحی خشک و نیمه خشک ایران

دوره 36، شماره 3، آذر 1392، صفحه 109-118

عدنان صادقی لاری؛ هادی معاضد؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالمجید لیاقت؛ سیروس جعفری