نویسنده = ������������ �������� ����������
بررسی تأثیرآب مغناطیسی بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

دوره 36، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 19-28

سیده فاطمه اشرفی؛ عبدعلی ناصری؛ مجید بهزاد