نویسنده = ������������ ������������
بررسی سیستم ریشه درختان گز روی شیب ساحل رودخانه سیمره

دوره 36، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 89-99

علیرضا حسینی؛ محمود شفاعی؛ سیدحبیب موسوی جهرمی