نویسنده = �������� ���������������� ����������������������
بررسی امکان برآورد دمای تاج پوشش محصولات کشاورزی(گندم) با استفاده از فنون سنجش از دور

دوره 36، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 101-111

الهام فخاری زاده؛ سیدمحمدجعفر ناظم السادات؛ سیدرشید فلاح شمسی؛ علی اکبر کامگارحقیقی