نویسنده = �������������� ��������
تخمین ضریب جذب معادله فیلیپ به دو روش با استفاده از نفوذسنج دیسک

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 69-80

ساره تنگسیر؛ زهرا ایزدپناه؛ حیدرعلی کشکولی؛ هادی معاضد