نویسنده = ������������ ������
شبیه سازی رطوبت خاک با مدل HYDRUS-1D در شرایط کشت گندم

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 81-92

علی عصاره؛ زهرا درخشان نژاد؛ امیر سلطانی محمدی؛ محی الدین گوشه