نویسنده = ���������������� ����������
تأثیر ضریب تخلیه مجاز رطوبتی بر نیاز آبیاری و شاخص های گیاهی چمن در آبیاری قطره ای زیر سطحی

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 155-165

10.22055/jise.2017.12674

فروغ فاضل؛ مهدی قیصری؛ مرضیه محمدیان؛ نعمت اله اعتمادی


بررسی تأثیر آب شور مغناطیسی شده بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه فلفل سبز

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 121-130

10.22055/jise.2016.12017

مرضیه محمدیان؛ روح الله فتاحی؛ محمدرضا نوری امام زاده ائی