نویسنده = �������������� ��������
بررسی و انتخاب شاخص های ارزیابی مدیریت پایدار آب در حوضه‌ های آبریز

دوره 44، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 141-154

10.22055/jise.2019.29535.1852

مهسا رحمانی؛ کامران داوری؛ لیلی ابوالحسنی؛ مژگان ثابت تیموری؛ مجتبی شفیعی