نویسنده = ���������� ���������� ����������
پیش‌آگاهی مخاطره خشکسالی در زابل براساس برونداد مدل‌های اقلیمیCMIP6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22055/jise.2022.40231.2020

مهدیه فروزان‌مهر؛ مهدی دستورانی؛ مصطفی یعقوب زاده؛ سعیده حسین آبادی


بررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه‌‌های آبگیر باران با استفاده از مدل‌های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر بیرجند)

دوره 42، شماره 3، مهر 1398، صفحه 89-103

10.22055/jise.2017.21326.1533

محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مصطفی یعقوب زاده؛ احمد جعفرزاده


مقایسه الگوریتم سبال با مدل SWAP و روش های محاسباتی جهت تعیین تبخیر و تعرق

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 39-49

10.22055/jise.2016.12341

مصطفی یعقوب زاده؛ زهرا ایزدپناه؛ سعید برومند نسب؛ حسام سید کابلی