نویسنده = ������������ ������������ ������ ��������
پایش خشکسالی منطقه‌ای بر اساس جریان ورودی به مخزن سد درودزن در استان فارس

دوره 38، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 79-96

10.22055/jise.2015.11155

اعظم رنجبر؛ داور خلیلی؛ شاهرخ زند پارسا؛ علی اکبر کامگار حقیقی