نویسنده = ������������������ ������ ��������
مدیریت بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در شرایط خشکسالی با مدل MODFLOW (مطالعه موردی: دشت نورآباد)

دوره 37، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 71-82

امیر پورحقی؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ سیدیحیی میرزایی