نویسنده = ���������� ���������� ����������
مطالعه آزمایشگاهی اثر غلظت رسوب بر نرخ تعادل آبراهه‌های ماسه‌ای

دوره 37، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 29-38

فرهاد ایمان شعار؛ یوسف حسن زاده؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی