نویسنده = ������������ ���������� ��������
بررسی آزمایشگاهی تاًثیر زبری‌های مصنوعی برمشخصات هیدرولیکی جریان غلیظ نمکی

دوره 37، شماره 3، آبان 1393، صفحه 95-105

پیمان ورجاوند؛ مهدی قمشی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


مطالعه آزمایشگاهی و عددی امواج ضربه‌ای در تبدیل‌های همگرا

دوره 37، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 125-134

محمدرضا نیک پور؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ فریناز شجاع