نویسنده = ������������������ ������������������
بررسی اثرات تنش خشکی حاصل از کم آبیاری سنتی و متناوب روی برخی از خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی رقم آگریا

دوره 37، شماره 3، آبان 1393، صفحه 123-135

سودابه گلستانی کرمانی؛ محمدرضا نوری امامزاده ایی؛ محمد شایان نژاد؛ علی شاه نظری؛ عبدالرحمن محمدخانی