نویسنده = ������ �������� ��������������
مطالعه آزمایشگاهی و عددی امواج ضربه‌ای در تبدیل‌های همگرا

دوره 37، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 125-134

محمدرضا نیک پور؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ فریناز شجاع