نویسنده = داود فرسادی زاده
بررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر

دوره 41، شماره 2، تیر 1397، صفحه 197-210

10.22055/jise.2018.13615

پرستو پارسامهر؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمد جواد نصر اصفهانی؛ اکرم عباسپور


بررسی آزمایشگاهی خصوصیات جریان بر روی ضریب دبی سرریز مرکب لبه پهن مستطیلی

دوره 33، شماره 2، آبان 1389، صفحه 141-156

10.22055/jise.2010.13485

ساناز پور اسکندر؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده