نویسنده = ���������� �������� ��������
مطالعه اثر فاصله و قطر نشت بر مشخصات هیدرولیکی امواج فشاری جریان غیرماندگار

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 37-50

10.22055/jise.2017.12644

کامران محمدی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ جواد احدیان؛ صادق حقیقی پور


بررسی طراحی سیستم انتقال آب نیروگاه برق آبی مارون بهبهان

دوره 32، شماره 1، تیر 1388، صفحه 75-85

10.22055/jise.2010.13390

صادق حقیقی پور؛ جمال محمدولی سامانی