نویسنده = ������������������ ������ ��������
تحلیل فراوانی سیلاب دو متغیره با استفاده از توابع مفصل

دوره 37، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 29-38

میثم سالاری؛ علی محمد آخوندعلی؛ آرش ادیب؛ علیرضا دانشخواه