نویسنده = ������������ �������� ����������
ارزیابی مدل‌های برآورد تابش خورشیدی در تخمین تبخیر-تعرق مرجع

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 119-129

10.22055/jise.2017.12671

جواد بهمنش؛ سعید مهدی زاده؛ توحید علیقلی نیا؛ نگار رسولی مجد