نویسنده = ������������ ���������� ��������
The effect of the Geometric Shape of Bioreactors and Organic Matter on the Efficiency of Nitrate Removal from Drainage Water

دوره 45، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-62

10.22055/jise.2022.39610.2010

Hosein Asgari؛ Javanshir Mobaser؛ Ali Rasoulzadeh؛ Javad Ramezani Moghadam


ارزیابی لایسیمتری تأثیر تنش آبی و کود نیتروژن بر گیاه ذرت در حضور سطح ایستابی کم عمق

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 1-11

10.22055/jise.2016.12337

جواد رمضانی مقدم؛ عبد علی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ موسی مسکرباشی