نویسنده = ���������� ������������ �������� ����������
بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل (مطالعه موردی: حوضه آبریز ابوالعباس)

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 219-229

10.22055/jise.2017.12679

سیده مائده شنانی هویزه؛ حیدر زارعی؛ حبیب رمضانی