نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی مدل شبکه بیزین در برآورد تبخیر از تشت

دوره 43، شماره 2، تیر 1399، صفحه 93-106

10.22055/jise.2018.22434.1608

مجید جعفری؛ یعقوب دین پژوه؛ اسماعیل اسدی؛ صابره دربندی