نویسنده = ���������������� ����������
مطالعه انتقال بار بستر در سدهای پاره‏سنگی

دوره 38، شماره 3، آذر 1394، صفحه 155-164

10.22055/jise.2015.11482

پوریا آسیابان؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ محمد حسین امید