نویسنده = �������� ���������� ��������
تحلیل مقایسه ی دقت پنج مدل مختلف رابطه والیانتزاس در برآورد تبخیر- تعرق مرجع

دوره 41، شماره 3، آبان 1397، صفحه 119-132

10.22055/jise.2018.13903

سعید مهدی زاده؛ فرشاد خشائی؛ جواد بهمنش؛ رضا دلیر حسن نیا


ارزیابی مدل‌های برآورد تابش خورشیدی در تخمین تبخیر-تعرق مرجع

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 119-129

10.22055/jise.2017.12671

جواد بهمنش؛ سعید مهدی زاده؛ توحید علیقلی نیا؛ نگار رسولی مجد