نویسنده = ������������ �������� ������
پیش بینی سیل وکنترل هوشمند آن از راه دور

دوره 43، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 57-72

10.22055/jise.2017.23136.1643

محمد علی لطف اللهی؛ محمد تقی اعلمی؛ محمد رحیم افشانی