نویسنده = ���������� ������ ������������ ������ ��������
بررسی تأثیر خصوصیات هندسی رودخانه‌ها‌ بر دبی طراحی در رودخانه‌های مناطق خشک و نیمه خشک

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 109-119

10.22055/jise.2016.12016

احسان کرابی؛ محمدرضا مجد زاده طباطبائی؛ سید حسین قریشی نجف آبادی