نویسنده = �������� �������������� ������ ������������ ������������
اثر آبیاری با سطوح مختلف پساب شهری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ذرت

دوره 39، شماره 2، تیر 1395، صفحه 139-148

10.22055/jise.2016.12118

عباس ملکی؛ افسانه عالی نژادیان بید آبادی