نویسنده = ������������������ ��������
پیش‌آگاهی مخاطره خشکسالی در زابل براساس برونداد مدل‌های اقلیمیCMIP6

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22055/jise.2022.40231.2020

مهدیه فروزان‌مهر؛ مهدی دستورانی؛ مصطفی یعقوب زاده؛ سعیده حسین آبادی