نویسنده = حسین بدیع برزین
برآورد ارزش اقتصادی آب شرب در استان همدان با مدل هکمن

دوره 45، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-14

10.22055/jise.2021.30023.1859

سید محسن سیدان؛ امیر دادرس مقدم؛ علی محمد جعفری؛ حسین بدیع برزین


ارزیابی تشکیل بازارهای آب بین منطقه‌ای در دشت ترشیز

دوره 44، شماره 3، مهر 1400، صفحه 45-60

10.22055/jise.2019.27829.1815

حسین بدیع برزین؛ سید مهدی حسینی؛ محمود هاشمی تبار


تخصیص بهینه آب و اراضی تحت شرایط عدم حتمیت با استفاده از مدل WFGP (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

دوره 42، شماره 2، تیر 1398، صفحه 167-180

10.22055/jise.2017.20403.1467

حسین بدیع برزین؛ حسین جهانتیغ؛ ابوذر پرهیزکاری؛ زهرا غفاری مقدم