نویسنده = �������������� ��������
اثر کم‌آبیاری بر تغییرات زمانی نفوذپذیری خاک در آبیاری جویچه‌ای

دوره 43، شماره 3، مهر 1399، صفحه 149-162

10.22055/jise.2019.26417.1777

حامد ابراهیمیان؛ ابراهیم وطن خواه؛ سعید خدمتی؛ بابک دیالمه


تأثیر بار آبی و دور آبیاری بر نفوذ تجمعی و نفوذ جانبی در آبیاری جویچه ای

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 15-27

10.22055/jise.2017.20123.1440

بابک دیالمه؛ حامد ابراهیمیان؛ مسعود پارسی نژاد؛ علی مختاری