نویسنده = ���������� ������������ ����������
تحلیل تنش برشی در کانال های نیم سهموی

دوره 42، شماره 3، مهر 1398، صفحه 17-30

10.22055/jise.2017.21607.1555

سیاوش حیدری ارجلو؛ منوچهر فتحی مقدم


بررسی تأثیر شیب بر تعداد بهینه پلکان‌ها در سرریزهای پلکانی

دوره 33، شماره 2، آبان 1389، صفحه 127-140

10.22055/jise.2010.13484

سیاوش حیدری ارجلو؛ سید حبیب موسوی جهرمی؛ آرش ادیب