نویسنده = ������ ���������� ����������
بررسی اثر پتانسیل کل بر روند تغییرات سرعت موج در طول قوس 90 درجه ملایم

دوره 43، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-15

10.22055/jise.2017.22562.1612

امین سالم نیا؛ مهدی قمشی؛ رامین فضل اولی


مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و SDSM در کوچک مقیاس سازی دما

دوره 40، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 59-73

10.22055/jise.2017.13161

مجید شیدائیان؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ رامین فضل اولی