نویسنده = �������� ���������� ��������
پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی دشت سرو: کاربرد مدلهای آنتروپی شانون و نسبت فراوانی

دوره 43، شماره 2، تیر 1399، صفحه 123-137

10.22055/jise.2018.26117.1769

سعید خوش طینت؛ بابک امین نژاد؛ یوسف حسن زاده؛ حسن احمدی


شبیه سازی تأثیر صفحات مستغرق و آبشکن در کنترل رسوب ورودی به آبگیر جانبی با استفاده از نرمافزار SSIIM2

دوره 39، شماره 4، دی 1395، صفحه 169-180

10.22055/jise.2016.12505

ادریس معروفی نیا؛ عادل اثنی عشری؛ یوسف حسن زاده؛ سعید خوش طینت؛ بابک امین نژاد