نویسنده = ������ �������������� ����������
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات جریان بر روی ضریب دبی سرریز مرکب لبه پهن مستطیلی

دوره 33، شماره 2، آبان 1389، صفحه 141-156

10.22055/jise.2010.13485

ساناز پور اسکندر؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده