نویسنده = ������������ ������ ��������
برآورد ارزش اقتصادی آب شرب در استان همدان با مدل هکمن

دوره 45، شماره 3، آبان 1401، صفحه 1-14

10.22055/jise.2021.30023.1859

سید محسن سیدان؛ امیر دادرس مقدم؛ علی محمد جعفری؛ حسین بدیع برزین