نویسنده = ���������� ������������ ������������
بررسی عملکرد روش های داده مبنا در تخمین نقاط مهم رطوبتی در منطقه شاهرود

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 29-44

10.22055/jise.2017.22685.1617

امید نوروزی انگنایی؛ محمدجواد خلفی؛ محبوبه کریمی سورند