نویسنده = ������������������ ������������������
بهینه سازی پارامترهای غیرخطی مدل ماسکینگام NL5با الگوریتم SHO

دوره 45، شماره 3، آبان 1401، صفحه 113-129

10.22055/jise.2021.33726.1920

سعید خلیفه؛ سیدعلیرضا اسماعیلی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس