نویسنده = ������ ������������ ����������
ارزیابی کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت ملایر از نظر شرب و کشاورزی

دوره 45، شماره 3، آبان 1401، صفحه 97-111

10.22055/jise.2021.38175.1985

عیسی سلگی؛ فوزیه بیگ محمدی؛ زهره روزبهانی؛ شهرزاد قیاسوند


Modeling Ground-Water Quality using Time Series Models (A Case Study: Dehloran Plain, Ilam)

دوره 45، شماره 2، تیر 1401، صفحه 81-97

10.22055/jise.2021.37997.1984

Fatemeh Mohammadyari؛ Ardavan Zarandian؛ Fouzieh Beigmohammadi