کلیدواژه‌ها = Turbulence Model
Modeling Longitudinal and Transverse Velocity Profiles Upstream of an Orifice Using the FLOW-3D Model

دوره 44، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-9

10.22055/jise.2021.36268.1943

Soraya Naderi؛ Mehdi Daryaee؛ Seyed Mahmoud Kashefipour؛ MohamadReza Zayeri


مطالعه آزمایشگاهی و عددی امواج ضربه‌ای در تبدیل‌های همگرا

دوره 37، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 125-134

محمدرضا نیک پور؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ فریناز شجاع