کلیدواژه‌ها = Local scour
Laboratory investigation of deflector structure effect on bridge pier scouring

دوره 43، شماره 4، دی 1399، صفحه 91-104

10.22055/jise.2021.36337.1950

Mohsen Solimani babarsad؛ Amin Hojatkhah؛ Abbas Safaei؛ Roozbeh Aghamajidi


Study on the Effect of Installation Depth of Pipe on Scour Depth Under the River Crossing Pipeline in Unsteady Flow

دوره 43، شماره 4، دی 1399، صفحه 117-128

10.22055/jise.2021.36184.1937

Sajad Bijanvand؛ Seyed Mahmood Kashefipour؛ Mohammad Bahrami Yarahmadi


بررسی الگوی سرعت جریان در محل تکیه گاه پل در شرایط با و بدون نصب صفحه مستغرق

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 33-42

خیراله خادمی؛ محمود شفاعی بجستان؛ مهدی قمشی


اثر عمق پایاب بر تشکیل حفره آبشستگی در پایین‌دست جت افقی

دوره 33، شماره 2، آبان 1389، صفحه 63-74

10.22055/jise.2010.13480

محمد حسین امید؛ حسین حمیدی فر؛ محسن نصر آبادی