کلیدواژه‌ها = Energy Dissipation
The Study of Hydraulic Properties of Quarter-Circular Crested Stepped Spillway

دوره 43، شماره 4، دی 1399، صفحه 23-32

10.22055/jise.2021.36214.1939

Abbas Parsaie؛ AmirHamzeh Haghiabi؛ Mojtaba Saneie؛ Hasan Torabi


شبیه سازی عددی استهلاک انرژی در تندآب با موانع استوانه ای مستغرق با مدل Flow 3D

دوره 41، شماره 4، دی 1397، صفحه 17-28

10.22055/jise.2018.13748

محمد راشکی قلعه نو؛ مهدی اژدری مقدم؛ غلامرضا عزیزیان؛ کامران خلیفه ای


بررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر

دوره 41، شماره 2، تیر 1397، صفحه 197-210

10.22055/jise.2018.13615

پرستو پارسامهر؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمد جواد نصر اصفهانی؛ اکرم عباسپور


بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با پنج جت افقی مستغرق

دوره 40، 1-1، خرداد 1396، صفحه 201-209

10.22055/jise.2017.12967

مهرداد مرادی؛ سید محسن سجادی؛ محمد محمودیان شوشتری


برآورد نسبت عمق‌های مزدوج پرش نوع B بر روی بستر صاف

دوره 37، شماره 3، آبان 1393، صفحه 33-42

منوچهر شکریان؛ محمود شفاعی بجستان