تفکیک جریان پایه از رواناب سطحی به کمک ایزوتوپ پایدار اکسیژن 18 درحوضه کارستی ابوالعباس–استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده‌ی مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار، دانشکده‌ی مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
     اگر چه مدل‌های تجربی توسعه داده شده برای جداسازی دبی پایه نیازهای مهندسی را برای ارزیابی حجم رواناب حاصل از یک رگبار یا زهکشی یک حوضه برطرف می‌کند، اما درک واقعی از فرایندهای موجود ارائه نمی‌نماید. مدل‌های معمول رواناب غالباً فرض می‌کنند که جریان پایه حاصل از آب زیرزمینی به رودخانه در دوره‌های پرآبی ناچیز می‌باشد. روش‌های ردیابی ایزوتوپی در نقاط مختلف دنیا نشان می‌دهد که چنین نیست و همین سبب ایجاد نگرشی اساسی به فرآیند تولید رواناب شده است. در این تحقیق در طول زمستان سال 1389، سه واقعه دارای شرایط رطوبت پیشین و شدت متفاوت و سیلاب متناظر آن‌ها نمونه‌برداری شد. نمونه‌ها جهت آنالیز محتوای ایزوتوپی به کشور کانادا ارسال گردید. نتایج نشان داد که سهم مؤلفه رواناب سطحی در شرایط خشک ناچیز می‌باشد و در شرایط مرطوب سهم این مؤلفه افزایش می‌یابد. همچنین نتایج نشان داد که به‌طور کلی سهم مؤلفه آب زیرزمینی در حوضه کارستی ابوالعباس با توجه به توسعه کارست در این حوضه، زیاد می‌باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Base Flow Separation Using 18O Stable Isotopes in Abolabas Karstic Basin-Khozestan Province

نویسندگان [English]

  • Alimohammad Akhondali 1
  • Heydar Zaree 2
  • Hossein Mohammadzadeh 3
  • Fereydon Radmanesh 2
1 Professor, Department of Hydrology and Water Resources, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Hydrology and Water Resources, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Geology, Faculty of Sciences, Ferdosi University of Mashhad, Iran.
چکیده [English]

      Although the empirical models of base flow separation meet the engineering desires in evaluating the volume of storm runoff or total drainage of a basin, however, they do not offer an actual understanding of the existing processes. The common runoff models often assume that the groundwater base flow into the river during wet season is minor. The tracing isotopic methods show that it is not the case and it has caused a close look at the runoff generation processes. In this study, during the winter 2010-2011, three rainfall events with different antecedent moisture and intensity and the corresponding flood were sampled to analyze isotopic composition in stable isotope laboratory of OttawaUniversity. Results showed that surface runoff component was minor for the low moisture conditions, and it increased for the high moisture conditions. Also, the contribution of groundwater component to total runoff was considerably large due to karst development in the Abolabas basin.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Base flow
  • Surface runoff
  • Stable isotope
  • 18-Oxygen
  • Karstic basin
  • Abolabas